Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.Toepasbaarheid.

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer dat City Driver personenvervoer aanbiedt aan haar klanten. Onder de “klant” wordt verstaan de particulier of professioneel die een beroep doet op de diensten van City Driver. Onder “diensten” wordt verstaan de verhuur van een voertuig met bestuurder. City Driver benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen om personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. City Driver zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van personen of goederen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijke veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal de verzekering expertise het schade bedrag beoordelen. Ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. We zijn in geen enkel geval aansprakelijk uit welke hoofde dan ook, voor enige schade van overmacht. Toch zal City Driver al het nodige doen om dit te voorkomen.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang vanaf 1 december 2018 van toepassing op alle offertes vanwege City Driver, op iedere reservatie gedaan door de klant en op alle overeenkomsten tot verhuur van een voertuig met bestuurder gesloten tussen City Driver en de klant. Door het sluiten van een overeenkomst of het reserveren van een voertuig met bestuurder erkent de klant deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden. City Driver behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2.Offertes, prijslijsten en kortingen.

 • Alle offertes en prijslijsten van City Driver zijn vrijblijvend en gelden alleen ten titel van inlichting, ook voor extra’s.
 • Alle prijzen en tarieven van City Driver worden uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief btw, maar niet als anders vermeld. Zo een korting wordt verleend, dan wordt deze korting geacht alleen eenmalig te zijn verleend, maar niet als anders vermeld.

3.Reservatieprocedure.

 • Om misverstanden te voorkomen prefereren wij te reserveren via onze website. Maar andere mogelijkheden kunnen eveneens.
 • Bij het reserveren dient de klant steeds de volgende gegevens op te
 • geven: zijn identificatiegegevens of dat van zijn bedrijf, het aantal te vervoeren personen, telefoonnummer, begin- en eind uur van de opdracht, het af te leggen traject met begin- en eindpunt en eventuele tussenstops, alsmede alle andere inlichtingen die voor City Driver van nut zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen.
 • Gelieve tevens bij het invullen van het reservatieformulier op de website, steeds het correcte uur van landen of aankomst in Nederland in te vullen. NIET het uur dat u wenst opgehaald te worden op de luchthaven of station.
 • Als de gegevens na de opmaak van het vervoersdocument, onjuist zijn en tot op de datum van transport geen correctie is meegedeeld door de klant, blijft het totaalbedrag verschuldigd.
 • Wanneer de klant ons foutieve gegevens bezorgt (vb. vertrekuur in het buitenland opgeven i.p.v. aankomstuur in Nedrland, geen rekening houden met –over middennachtvluchten-, ...) zal hiervoor de volledige ritprijs aangerekend worden en gefactureerd. Wij kunnen niet garanderen dat er een wagen met chauffeur beschikbaar is. Als er wel een wagen met chauffeur beschikbaar is, zal hier wachtgeld aangerekend worden van € 18,- per begonnen half uur.
 • Elke door de klant gedane reservatie verbindt deze laatste en geeft aanleiding tot de betaling van een voorschot gelijk aan 50% van het basistarief. Een reservatie is alleen bindend voor City Driver na betaling van het voorschot en na de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van het contract. Dit geldt enkel voor de reservaties van meer dan 72 uur voor vertrek.
 • Mogen wij vragen tijdig te reserveren zodat wij u kunnen verzekeren dat we een chauffeur aan uw boeking kunnen koppelen.
 • Reservaties kunnen enkel geannuleerd worden overeenkomstig punt 5 in de Algemene Voorwaarden.

4.Schriftelijke overeenkomst.

 • Elke opdracht dient voor aanvang van die dienst steeds nauwkeurig omschreven te worden in een ondertekende overeenkomst tot verhuur van een voertuig met bestuurder. Eventuele wijzigingen aan een opdracht dienen steeds schriftelijk te worden vastgelegd.
 • City Driver zal de dienst verlenen op de plaats, op het tijdstip en met het voertuig zoals overeengekomen in de overeenkomst.

5.Annulatie.

 • Als het vervoer, transport of de bestelling wordt geweigerd of er door toedoen van de klant geen uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst, is er een schadevergoeding verschuldigd. De factuur wordt opgemaakt aan ofwel de opdrachtgever of de klant wanneer het om privé́ boekingen gaat.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang wordt er 10% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 96 uur voor aanvang wordt er 20% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang wordt er 30% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 36 uur voor aanvang wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang wordt er 80% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 12 uur voor aanvang wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Bij een no-show wordt het volledige bedrag gefactureerd.
 • Alle annulering kosten worden gefactureerd, bijkomend wordt er
 • steeds een dossierkosten van € 10 per annulering aangerekend.
 • De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding wanneer wij
 • het contract vernietigen of er door ons toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven.

6.Afspraken bij vertrek.

 • Om onze ritten zo vlot mogelijk te laten verlopen en omdat onze chauffeurs ook tijdig bij de volgende klanten zouden kunnen zijn, verwachten we van onze klanten dat ze klaar staan op het afgesproken uur. Als u niet klaar staat en onze chauffeur moet langer dan 10 min wachten, wordt er een wachttijd van € 18,- per begonnen half uur aan gerekend. LET OP: dit is alleen voor afhalen thuis; NIET op de luchthaven!
 • Bij uitzonderlijke omstandigheden zoals files, stakingen, wegenwerken of weersomstandigheden, kan City Driver eenzijdig een vroeger ophaal uur vastleggen en dient City Driver dit te communiceren aan de klant.
 • Bij het instappen, wordt er gevraagd het vervoersdocument te ondertekenen. Dit dient voor eventuele controle onderweg.
 • Onze chauffeurs hebben een drukke dag planning, hou hier a.u.b. rekening mee. U bent niet de enige klant bij ons!

7.Tussenstops.

 • Iedere stop wordt aangerekend, hoe dichtbij hij ook is van het pick up adres.
 • Als er een tussenstop niet opgegeven is bij de reservering, wordt deze niet uitgevoerd zonder toestemming van annulering.
 • Iedere tussenstop is + € 5,-/per stop/per traject binnen een straal van
 • 10 km of 4 km verwijderd van de route. Is de tussenstop verder afgelegen wordt het volledige traject in rekening gebracht. Het traject met tussenstop wordt steeds berekend op de verste afstand.

8.Kinderstoelen / verhoog zitjes.

 • Kinderstoelen woorden steeds gratis ter beschikking gegeven. Gelieve ze wel vooraf te reserveren. Als wij kinderen vervoeren zonder kinderstoel reservatie zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij ongeval, of wordt de boete verhaald op de klant.
 • Kinderen dienen dan ook in de stoel te worden gezet en niet op de schoot van de begeleider.
 • In de drukke periodes kan het gebeuren dat er niet voldoende kinderstoelen ter beschikking zijn voor vervoer. We vragen dan aan de klant om een eigen stoel te voorzien. Er wordt een document opgemaakt, ondertekend en nota van terugkomst gemaakt. We brengen deze kinderstoel dan mee bij aankomst.

9.Extra bagage.

 • Normale bagage is 1 grote koffer en 1 handbagage per persoon.
 • Indien u extra bagage meeneemt, dient u dit te vermelden bij
 • reservatie. Indien nodig zal een grotere wagen worden ingezet en een meerprijs worden aangerekend. Let op: wanneer u geen extra bagage hebt gereserveerd en we komen u halen met een te kleine wagen voor deze bagage, kan de chauffeur na verwittigen van City Driver de bagage weigeren. Bagage wordt niet op de zetels geplaatst zonder toestemming van ons, dit om beschadiging te vermijden.
 • Extra bagage is + € 5 perstuk - traject.
 • Rolstoelen of babybenodigdheden horen niet tot extra bagage.
 • Maar dienen wel vermeld te worden bij reservatie.
 • Reiziger is verplicht zijn Handbagage netjes te verpakken.
 • Vervoerder heeft het recht van het vervoeren van hand­ bagage, tezei het aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. Of aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Een derge­lijke situatie doet zich in ieder geval voor indien Hand­ bagage bestaat uit:
 • a.vuurwapens, slag­ en/of steekwapens;
  b. ontplofbare stoffen;
  c. samengeperste gassen in reservoirs;
  d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stof­fen;
 • e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;
  f. verdovende middelen;
  g. munitie.
 • Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat uw handbagage niet verloren gaat of beschadigd wordt.

10.Gordel.

 • 10.1. U bent verplicht bij het instappen van de wagen uw gordel onmiddellijk om te doen. Wanneer er geen gordel aan is, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij ongeval. Eveneens een boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting wordt volledig op de reiziger verhaald.

11.Eten en drinken / bevuilen of beschadigen.

 • Er wordt met nadruk gevraagd respect te hebben voor onze wagens! Eten en drinken zijn ook ten tijden verboden in onze wagens. Alleen met onze toestemming mag er een flesje water mee.
 • Gelieve hiermee ook rekening te houden bij baby’s. De rit is nooit zo lang, zorg dat uw kinderen vooraf hebben gedronken of gegeten, ofwel na de rit. In geen enkele geval pap of koeken in onze wagens a.u.b. 
 • Bij het vervuilen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een kost van € 100,- aangerekend worden om de wagen voor de volgende klanten weer netjes in orde te maken. Deze kost, dient onmiddellijk aan de chauffeur te worden betaald. Eventuele extra reinigingskosten van een gespecialiseerde firma kunnen achteraf nog in rekening worden gebracht, als ook de kosten omdat het voertuig tijdelijk niet beschikbaar is hierdoor. De factuur wordt volledig opgemaakt aan de klant.

12.Roken.

 • Het is ten alle tijde verboden te roken in onze wagens! Ook niet met de vensters open.
 • Bij landen op de luchthaven dient u eerst de chauffeur te verwittigen of u wilt roken. Hij zegt u dan waar u kan gaan roken.
 • Bij het niet houden aan deze afspraak zal de chauffeur een supplement van € 5,-  in rekening brengen.

13.Dieren.

 • Gelieve steeds bij reservering te vermelden wanneer er een dier mee vervoerd wordt. We verwachten dan ook dat dit in een Bench of dieren tas zit zodat het veilig kan vervoerd worden. Uiteraard mag het dier de chauffeur niet storen.
 • Indien het dier niet werd vermeld bij reservatie kan de chauffeur het dier weigeren.
 • Uitzondering op deze regel zijn natuurlijk de begeleiding honden.

14.Afspraken bij aankomst.

 • Bij het landen op de luchthaven of aankomst op station komt u onmiddellijk naar het afgesproken meetingpoint. U krijgt het meetingpoint op het vervoersdocument met reservatie.
 • Ga in geen geval eerst koffie drinken, eten of dergelijke. Indien dit zo is, wordt er wachttijd van € 18,-  per half uur in rekening gebracht en gefactureerd.
 • Wij proberen zoveel mogelijk uw vlucht te volgen, toch is dit niet altijd mogelijk. Mogen wij vragen ons te verwittigen indien er zich ernstige vertragingen of wijzigingen voordoen. Eveneens ons contacteren wanneer vluchtnummer wordt veranderd.
 • Wij vragen u steeds iets te laten weten bij het missen van uw vlucht (bij overstappen of dergelijke). Wij kunnen niet garanderen dat er een wagen beschikbaar is bij wijziging maar uiteraard doen wij steeds ons best.
 • Eveneens vragen we om ons te verwittigen wanneer er zich problemen met uw bagage voordoen. (Vertraging van bagage, verloren bagage.)
 • Onze chauffeurs blijven Max. 60 minuten na landing op u wachten. Indien wij van u niets gehoord hebben, of de chauffeur kunt u niet bereiken, geven wij de chauffeur de opdracht de luchthaven te verlaten. Het totaalbedrag van deze rit zult u dan aangerekend en gefactureerd worden. Indien u daarna terug met ons contact opneemt en de chauffeur terug naar de luchthaven moet rijden, zullen wij de extra tijd - kilometers die de wagen moet doen aan u aanrekenen.

15.Betalingsmogelijkheden.

1.  PATICULIEREN.

 • Betalen gebeurd steeds contant aan de chauffeur maar niet als het bedrag vooraf is overgeschreven op de rekening van City Driver.
 • Indien gewenst kan een betalingsbewijs aan de chauffeur worden gevraagd.
 • Indien de reservatie meer als 4 dagen voor aanvang is gebeurd dient u het bedrag over te schrijven op onze rekening.
 • Indien gewenst kunt bij City Driver altijd met uw bankpas, creditcard, American Express

2.  BEDRIJVEN.

 • Bedrijven kunnen eveneens contant betalen aan chauffeur. Chauffeur maakt een betalingsbewijs op.
 • Betaling met creditcard of Bancontact is mogelijk.
 • Bedrijven hebben de mogelijkheid via facturatie te betalen. Dit
 • dient wel op voorhand vermeld te worden, evenals de betalingstermijn. Facturatiegegevens dienen wel in ons bezit te zijn, als dit niet zo is, wordt er geen facturatie aanvaard.
 • Indien gewenst kan er eveneens contant betaald te worden aan de chauffeur en bezorgen wij de voldane factuur bij uw aankomst.
 • Indien gewenst kunt bij City Driver altijd met uw bankpas, creditcard, American Express
 • Vanaf 1 januari 2018 zal gevraagd worden om bij de heenreis de volledige som te betalen aan de chauffeur (zowel heen als terugrit). U kunt steeds kosteloos een betalingsbewijs vragen aan de chauffeur.
 • Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van City Driver betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 • Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50 is  bovendien opeisbaar ter vergoeding van de kosten die de niet-betaling van de factuur door de klant met zich mee brengt.
 • Alle klachten over de uitvoering van de overeenkomst of over onze facturen moeten ons per aangetekend schrijven te geschieden, en dit binnen de 7 dagen vanaf datum van factuur.
 • Facturatie aan derden. Wanneer de factuur op vraag van de opdrachtgever wordt opgesteld.
 • Op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit onze algemene voorwaarden.

16.Laagste prijs garantie. Hoe werkt het?

 • Boek je vervoer op www.City Driver.nl
 • Je vindt ten laatste een uur na je online boeking op www.City Driver.nlexact hetzelfde ticket aan een lager tarief op een andere websites?
 • Een lager tarief betekent:
 • Dezelfde route
 • Dezelfde reisdata
 • Dezelfde reisklasse - hetzelfde product.
 •  Hetzelfde aantal en type passagiers
 • Geen acties of andere dergelijke kortingen die concurrenten aanbieden.

Neem een screenshot van de pagina, waarop u het lagere tarief gezien heeft. Vul ons klacht formulier in en bezorg het ons ten laatste een uur na de gemaakte boeking op www.City Driver.nl

De screenshot moet minstens de volgende gegevens tonen:

 • -  Datum en uur waarop de screenshot genomen werd
 • -  Volledige reisschema
 • -  De totale kost van alle passagiers
 • -  Naam en logo van de website

Het is mogelijk dat er verschillende screenshots nodig zijn om alle informatie te verzamelen.

 • City Driver zul je aanvraag behandelen en als aan alle normen voldaan zijn, zal het tarief verschil terug betaald worden en ontvang je een promocode met 15% korting voor je volgende boeking op www.City Driver.nl.
 • De 10% korting is geldig voor elk vervoer door City Driver en voor alle reisklassen. De korting is alleen van toepassing op het basistarief, niet op taksen en toeslagen.

17.Aansprakelijkheid

 • City Driver kan altijd aansprakelijk worden gesteld voor misverstaan, vertragingen door b.v. files, pech onderweg, weersomstandigheden etc. die gevolg hebben dat u uw trein, bus of vlucht mist, is City Driver niet aansprakelijk, maar niet als er voor zover sprake mocht zijn van opzet of schuld door City Driver.
 • City Driver houdt zich te allen tijde het recht voor, om op het laatste moment een rit opdracht niet te hoeven uitvoeren i.v.m. overmacht zoals buitengewone verkeerschaos, weersinvloeden, aanslagen, etc. U kunt er van op aan dat wij er alles aan doen om dit te voorkomen.
 • U dient dan ook genoeg tijd te nemen om op uw bestemming te kunnen komen, zodat u door eventueel oponthoud toch nog op een andere manier op tijd voor uw trein, bus of vlucht aanwezig kunt zijn.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan City Driver kan worden toegerekend, omdat ze te wijten is aan haar schuld en vanwege de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • City Driver heeft geen verplichting tot enige vorm van schadevergoeding.

18.Privacy beleid.

 • Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid maar niet als wij vooraf uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 • De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
 • Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 • We controleren regelmatig of wij aan dit privacy beleid voldoen.

19.Gevonden voorwerpen

 • Over gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen (arti­kel 5 t/m 12 van boek 5 Burgerlijk Wetboek) over de aangifte­, meldingsplicht en het in bewaring geven of nemen, het volgende:
 • Reiziger is verplicht zo snel mogelijk bij vervoerder mededeling te doen van een door hem gevonden voor­werp of geldsom. Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs van gevonden voorwerp of geldsom in bewa­ring aan te nemen. Als de vinder het gevonden voor­ werp of de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht om de eigenaar of verliezer te vinden.
 • Vervoerder is bevoegd een door bestuurder gevonden of door een ander gevonden en aan hem afgegeven voor­werp. Na drie maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, om het eerder te verkopen, voor zover het betreft niet kostbare zaken.
 • Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van het verkochte voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de bezitter af te geven, als deze zich binnen één jaar na melding van verlies aanmeldt. Indien de bezitter het gevonden voorwerp of de opbrengst van de verkoop daar­ van opeist, mag de vervoerder hem het verschuldigde bewaarloon en administratiekosten in rekening brengen.

20.Politie reglement

Het Koninklijke Besluit regelt een groot aantal zaken waaraan taxi bedrijven en taxi chauffeurs zich moeten houden. Enkele bepalingen is belangrijk om weten, voor u als klant.

Politiemaatregelen voor de reizigers: Art. 18 . Het is verboden:

 • Te roken in het voertuig.
 • In het wagen te stappen als het reglementaire aantal plaatsen bezet is.
 • In te stappen zonder toestemming van de chauffeur met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden, uitgezonderd met geleidehonden voor blinden.
 • Gevaarlijke voorwerpen collies, door dringende geuren kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen, mogen niet in de wagen geplaatst woorden.
 • In te stappen in als uw gezondheid onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte.
 • Zich uit het wagen te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden.
 • Het wagen te bevuilen of te beschadigen.
 • Om het even welk voorwerp uit het wagen te werpen.

De veiligheid van de taxichauffeurs is belangrijk, en ook de wetgever heeft de chauffeur een enkele mogelijkheden gegeven die, correct toegepast, drama's kunnen voorkomen. Art13.-2. De chauffeurs mogen:

 • Weigeren iemand op te nemen die wenst over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats te worden gebracht maar niet als zijn identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door tussenkomst van de plaatselijke rijkswacht of van de politie.
 • Een provisie eisen voor verre ritten.
 •  Wij weigeren een persoon een rit te vervoeren, die in staat van dronkenschap verkeert.

De chauffeur moet niet de kortste, maar de snelste weg nemen, maar niet als de klant er anders over beslist: Art.14.-1. 

21.Klachten
Aan elke klacht wordt door ons bestuur gevolg gegeven. Hoe juister de gegevens, hoe sneller wij de betrokken chauffeur hierover kunnen aanspreken.

Klachten door:

 • Een taxirit: juist vertrek adres en tijdstip, eventueel nummerplaat
 • Telefonist: juiste tijdstip, man of vrouw
 • Rijgedrag: nummerplaat en juiste tijdstip

U kunt uw klacht naar ons mailen op het email adres: Info@CityDriver.nl.

22.Besluit.

 • Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.
 • De persoonlijke gegevens vermeld op onze documenten zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotieacties door City Driver. Ze geven u het recht op toegang en eventuele rectificaties voorzien door de wet van 8 december 1992 (Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).
 • Het Nederlandse recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alleen de rechtbank van het Gerechtelijke Arrondissement Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke conflicten.

23. Eigenaar voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn opgesteld door en eigendom van City Driver. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

24. Wijziging voorwaarden

 • 24.1City Driver behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen
 • 24.2 Van toepassing is steeds de versie van de voorwaarden zoals die geldt of heeft gegolden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst

25. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Bij de reservatie zijn deze Algemene Voorwaarden gelezen en automatisch akkoord.